Úplné znenie pravidiel projektu „Čerstvé hlavičky“

1. PROJEKT ČERSTVÉ HLAVIČKY

Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 489/B, (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“) organizuje už tretí ročník projektu pod názvom „Čerstvé hlavičky“ (ďalej len „projekt“), ktorého cieľom je podporiť zdravé stravovanie a zvýšenie konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny žiakov na základných školách na celom Slovensku. Na dosiahnutie tohto cieľa bude Kaufland v rámci projektu hľadať partnerské základné školy (ďalej len „škola“ alebo „súťažiaci“) pre 70 predajní Kaufland. Partnerom sa stanú školy, ktoré získajú v rámci projektu najvyšší prepočítaný počet hlasov vo vzťahu ku konkrétnej predajni (ďalej aj len „partnerské školy“). O tom, ktoré školy sa stanú partnerom predajní Kaufland rozhodujú zákazníci, ktorí za vybranú školu zahlasujú na webovej stránke www.cerstvehlavicky.sk. Aby sme zabezpečili spravodlivé podmienky a rovnosť šancí na výhru pre všetky základné školy, budeme pri hlasovaní zohľadňovať aj počet žiakov na danej škole. Poradie škôl bude určené na základe prepočítaného počtu hlasov (počet získaných hlasov za školu v hlasovaní / počet žiakov uvedený pri registrácii školy do programu, vynásobené číslom 1000). V prípade, ak sa partnerská škola vzdá svojej výhry alebo nesplní podmienky, partnerom sa môže stať škola, ktorá získa druhý resp. ďalší najväčší počet hlasov vo vzťahu ku konkrétnej predajni. Z výsledku hlasovania vzíde maximálne 70 partnerských škôl, ktoré získajú od spoločnosti Kaufland výhru v podobe možnosti získania čerstvého ovocia alebo zeleniny počas celého školského roka 2021/2022. Ovocie alebo zelenina im bude poskytnutá raz v týždni t.j. na týždennej báze v množstve maximálne 200 g na jedného žiaka. Prepravu ovocia a zeleniny z predajne Kaufland do partnerskej školy si zabezpečuje každá partnerská škola individuálne na vlastné náklady.


2. TECHNICKÝ SERVIS

Technický servis pre projekt „Čerstvé hlavičky“, t.j. hlasovanie v projekte zabezpečuje spoločnosť Visibility s.r.o., Panská 14, 811 01 Bratislava, IČO: 44 927 991.


3. PODMIENKY HLASOVANIA

a) Hlasovanie prebieha od 13.05.2021 do 23.06.2021 (vrátane) (ďalej len „obdobie konania hlasovania“), a to prostredníctvom webovej stránky www.cerstvehlavicky.sk (ďalej aj len „webová stránka“). Hlasovanie po tomto termíne je neplatné.

b) Podmienky účasti na hlasovaní
Hlasovania sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu), ktorá je držiteľom telefónneho čísla mobilného operátora s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, a ktorá sa platne zaregistruje spôsobom uvedeným nižšie v týchto pravidlách hlasovania a udelí spoločnosti Kaufland súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „hlasujúci“).

Široká verejnosť môže hlasovať prostredníctvom webovej stránky www.cerstvehlavicky.sk.

Každý hlasujúci môže v čase konania hlasovania odovzdať max. 1 hlas v jeden kalendárny deň a to spôsobom uvedeným v bode 5 týchto pravidiel hlasovania. Všetky ďalšie prípadné pokusy o hlasovanie počas kalendárneho dňa, v ktorom už hlasujúci odovzdal maximálny počet hlasov podľa predchádzajúcej vety, nebudú do hlasovania zaradené a sú neplatné.

Hlasujúci odovzdáva svoj hlas prostredníctvom webovej stránky konkrétnej škole.


4. REGISTRÁCIA

Hlasovať môže len registrovaný hlasujúci a to prostredníctvom webovej stránky. Registráciu uskutoční hlasujúci v zmysle pokynov na webovej stránke nasledujúcimi možnými spôsobmi:

(i) zaregistrovaním sa so svojou e-mailovou adresou

(ii) prihlásením sa prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti FACEBOOK, alebo

(iii) prihlásením sa prostredníctvom svojho GOOGLE účtu

pričom vo všetkých prípadoch je potrebné zaškrtnúť aj políčko so súhlasom s pravidlami hlasovania a so súhlasom so spracovaním osobných údajov.

Vo všetkých prípadoch registrácie je potrebné v zmysle pokynov na webovej stránke zadať do vyznačeného poľa telefónne číslo mobilného operátora s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Na hlasujúcim zadané telefónne číslo bude zaslaný jednorazový overovací kód, prostredníctvom ktorého sa uskutoční overenie telefónneho čísla. Až overením telefónneho čísla je registrácia jedným z uvedených spôsobov platná. Registrácia hlasujúceho sa vykoná len jeden (1) raz.


5. HLASOVANIE

Hlasovať môže hlasujúci prostredníctvom webovej stránky www.cerstvehlavicky.sk a počas jedného kalendárneho dňa môže hlasujúci odovzdať maximálne jeden hlas.

Hlasujúci svoj hlas odovzdá tak, že v prípade, ak hlasujúci ešte nie je registrovaný, vykoná registráciu spôsobom, ako je uvedený v bode 4. Po registrácii môže hlasujúci odovzdať hlas škole a to tak, že si vyberie jednu školu zo zoznamu prihlásených škôl, ktorej chce svoj hlas odovzdať a klikne na políčko „Odoslať hlas“. V prípade, ak už je hlasujúci prihlásený, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú použil pri registrácii alebo prostredníctvom konta na sociálnej sieti FACEBOOK alebo prostredníctvom GOOGLE účtu, vykoná hlasovanie kliknutím na políčko „Odoslať hlas“.

Pri hlasovaní zohľadňujeme aj počet žiakov na danej škole. Každý odovzdaný hlas bude teda prepočítaný podľa nasledovného vzorca - počet získaných hlasov za školu v hlasovaní / počet žiakov uvedený pri registrácii školy do programu, vynásobené číslom 1000. Poradie škôl bude určené na základe tohto prepočítaného počtu hlasov.

Pokusy hlasujúceho o hlasovanie, ktorý porušuje pravidlá projektu sú neplatné.

Tú istú e-mailovú adresu alebo to isté telefónne číslo nie je možné použiť pri viac ako jednej registrácii.

SMS s jednorazovým registračným kódom je bezplatná.


6. VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA

Výsledky hlasovania budú zverejňované na webovej stránke projektu www.cerstvehlavicky.sk nasledovne:

Priebežné výsledky budú dostupné nepretržite, a to podľa aktuálneho stavu hlasovania. Celkové výsledky hlasovania budú zverejnené najneskôr 25.06.2021 na oficiálnej webovej stránke súťaže www.cerstvehlavicky.sk. Každá partnerská škola bude následne kontaktovaná aj emailom. Voči výsledkom hlasovania sa nie je možné odvolať.

Po ukončení hlasovania budú mať všetky víťazné základné školy možnosť uzavrieť so spoločnosťou Kaufland zmluvu, v ktorej budú dojednané ďalšie podmienky spolupráce dodávania ovocia alebo zeleniny podľa vopred určeného harmonogramu, ktorý bude súčasťou zmluvy.

V prípade, že nebude možné uzavrieť predmetnú zmluvu s niektorou z víťazných základných škôl, môže spoločnosť Kaufland určiť ako víťaznú základnú školu, tú školu, ktorá v hlasovaní skončila na druhom mieste resp. získala ďalší najväčší počet hlasov vo vzťahu ku konkrétnej predajni Kaufland, pričom toto právo Kaufland nemusí využiť.


7. ZMENA PODMIENOK PROJEKTU / UKONČENIE PROJEKTU

Spoločnosť Kaufland si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky účasti alebo skrátiť, predĺžiť, ukončiť či prerušiť celý projekt alebo hlasovanie alebo jeho časti. Toto platí najmä nie však výlučne v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu projektu alebo hlasovania, ako napr. výskyt počítačových vírusov, chyby softvéru a hardvéru a / alebo iné technické dôvody, ktoré nie sú spojené iba s nezávažným obmedzením. Zmeny podmienok účasti v projekte resp. aktualizované úplné znenie podmienok účasti v projekte (so zapracovanými doplneniami) spoločnosť Kaufland zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút (podmienky účasti v projekte).

V Bratislave, dňa 10.5.2021