Úplné znenie pravidiel projektu „Čerstvé hlavičky“

PROJEKT ČERSTVÉ HLAVIČKY

1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava , IČO: 35 790 164, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 489/B, (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“) organizuje v období od 25.4.2019 do 5.6.2019 projekt pod názvom „Čerstvé hlavičky“ (ďalej aj len „ projekt“), ktorého cieľom je podporiť zdravé stravovanie detí vo veku 6 až 15 rokov a zvýšiť konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny na základných školách po celom Slovensku. Na dosiahnutie tohto cieľa potrebuje Kaufland počas trvania projektu nájsť partnerské základné školy pre 67 predajní Kaufland. Partnerom sa stanú základné školy, ktoré v projekte získajú najväčší počet hlasov vo vzťahu ku konkrétnej predajni. O tom, ktoré základné školy vyhrajú možnosť získania čerstvého ovocia a zeleniny od jednotlivých predajní Kaufland rozhodujú zákazníci Kauflandu v hlasovaní. Z výsledku hlasovania vzíde maximálne 67 partnerských základných škôl, ktoré budú mať možnosť získať od spoločnosti Kaufland čerstvé ovocie a zeleninu na celý školský rok 2019/2020. Ovocie alebo zelenina im bude poskytnutá na týždennej báze.

TECHNICKÝ SERVIS

2. Technický servis pre projekt „Čerstvé hlavičky“, t.j. hlasovanie v projekte, ako aj v rámci súťaže o výhry pre hlasujúcich, zabezpečuje spoločnosť VISIBILITY s.r.o., Panská 14, 811 01 Bratislava.

TERMÍN HLASOVANIA

3. Hlasovanie prebieha od 25.04.2019 (07:00:01) do 05.06.2019 (23:59:59) vrátane (ďalej len „čas konania hlasovania“), a to prostredníctvom webovej stránky www.cerstvehlavicky.sk (ďalej aj len „webová stránka“).

PODMIENKY ÚČASTI V HLASOVANÍ

4. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v hlasovaní nesie hlasujúci. Hlasovať môže každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v hlasovaní a súhlasí s pravidlami projektu. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom tiež.

HLASOVANIE A PRIEBEH PROJEKTU

5. Konkrétnej základnej škole je možné odovzdať hlas výlučne vyplnením a odoslaním hlasovacieho formulára prostredníctvom webovej stránky www.cerstvehlavicky.sk registráciou pokladničného bloku z nákupu uskutočneného v termíne od 25.4.2019 do 5.6.2019 v ktorejkoľvek predajni Kaufland nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky. Hodnota nákupu na pokladničnom bloku musí byť minimálne 0,01 €.

Pri registrácii pokladničného bloku si hlasujúci vždy vyberá školu, ktorú chce podporiť. Jeden pokladničný blok rovná sa jeden hlas, pričom nie je možné použiť ten istý pokladničný blok viackrát. Zákazník má možnosť odovzdať za jeden deň viac hlasov. Počet hlasov odovzdaných jedným hlasujúcim za jeden deň je neobmedzený.

6. Hlasovací formulár obsahuje povinné údaje – Názov a adresa školy, ktorej hlasujúci chce odovzdať svoj hlas. Formulár ďalej obsahuje povinné údaje z pokladničného bloku - označenie obchodného domu Kaufland, v ktorom bol nákup vykonaný, dátum a čas nákupu, číslo pokladne a celkovú hodnotu nákupu uvedenú na danom pokladničnom bloku (t. j. výslednú sumu, ktorú zákazník za daný nákup zaplatil).

7. Pokusy hlasujúceho o hlasovanie, ktorý porušuje pravidlá projektu sú neplatné.

8. Po ukončení hlasovania budú mať všetky víťazné základné školy možnosť uzavrieť so spoločnosťou Kaufland zmluvu, ktorej predmetom bude dodávanie ovocia alebo zeleniny podľa vopred určeného harmonogramu. V zmluve budú dojednané aj ďalšie podmienky spolupráce.

9. V prípade, že nebude možné uzavrieť predmetnú zmluvu s niektorou z víťazných základných škôl, môže spoločnosť Kaufland určiť ako víťaznú základnú školu, tú školu, ktorá v hlasovaní skončila na druhom mieste vo vzťahu ku konkrétnej predajni Kaufland, toto právo však Kaufland nemusí využiť.

VYLÚČENIE Z HLASOVANIA

10. Z hlasovania bude vylúčený hlasujúci, ktorý akýmkoľvek spôsobom poruší podmienky projektu.

SÚŤAŽ O VÝHRY PRE HLASUJÚCICH (Pravidlá súťaže)

11. V období trvania hlasovania sa môžu hlasujúci, ktorí splnia podmienky stanovené v bodoch 4, 5, 13 a 14 týchto pravidiel, zapojiť do súťaže o výhry (ďalej aj „súťaž o výhry pre hlasujúcich“). Zapojenie sa do súťaže je dobrovoľné.

11. Hlasujúci, ktorý v súlade s bodom 5 týchto pravidiel odovzdá aspoň jeden (1) platný hlas a zároveň v čase trvania hlasovania riadne vyplní a odošle spolu s hlasovacím formulárom aj súťažný formulár, vstupuje do súťaže a ďalej súťaží o výhry.

12. Súťažný formulár obsahuje povinné údaje – meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo a obec hlasujúceho. Hlasujúci, ktorý sa prihlási do súťaže v zmysle bodu 11, udeľuje Kauflandu súhlas s tým, že jeho kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko a obec, môžu byť bezodplatne zverejnené na webovej stránke usporiadateľa www.cerstvehlavicky.sk a kaufland.sk a podporných materiáloch týkajúcich sa súťaže. Osobné údaje môžu byť usporiadateľom spracúvané a zverejnené (v rozsahu meno, priezvisko, obec), a to v plnej alebo skrátenej forme.

13. Bez hlasovania za niektorú základnú školu nie je možná účasť v súťaži.

14. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie hlasujúci. Súťažiť o  výhry môže každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s jej pravidlami. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom tiež.

ŽREBOVANIE O VÝHRY, PODMIENKY ICH ODOVZDANIA A PREVZATIA

15. Žrebovanie výhercov sa uskutoční najneskôr do piatich dní po ukončení hlasovania a súťaže.

16. Usporiadateľ, v zmysle horeuvedených pravidiel súťaže vyžrebuje v súťaži nasledovné výhry:
50 x nákupná poukážka Kaufland v hodnote 50 eur. Výhry sa môžu čiastočne líšiť od výhier, ktoré budú zobrazované počas komunikácie súťaže v zmysle bodu 16.

17. Výhercovia súťaže budú kontaktovaní telefonicky a budú požiadaní o kontaktnú adresu, na ktorú im bude výhra doručená. Výhry usporiadateľ doručí doporučenou poštou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo požadovať od výhercu preukázanie sa výherným pokladničným blokom v prípade výhry, ako aj právo výhru neodovzdať, pokiaľ sa vyžrebovaný výherca nepreukáže pokladničným blokom. V takom prípade zostáva výhra v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo postupovať ďalej v zmysle bodu 18.

18. Ak nedôjde k odovzdaniu výhry z dôvodov na strane výhercu, vyhradzuje si usporiadateľ právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

19. Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov budú výhercom odovzdané v zmysle bodu 17 týchto pravidiel najneskôr do 30 dní od ukončenia celej súťaže.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

20. Účasťou v projekte Čerstvé hlavičky a súťaži o výhry pre hlasujúcich vyjadruje hlasujúci súhlas s pravidlami hlasovania a súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje Kauflandu súhlas na spracúvanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže o výhry pre hlasujúcich (v rozsahu meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo a obec), a to až do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na internet@kaufland.sk. V prípade výhry, osobné údaje v rozsahu kontaktná adresa, prípadne e-mail a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu, poskytnuté výhercami, bude usporiadateľ spracúvať na právnom základe spracúvania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov usporiadateľa. Oprávneným záujmom je realizácia súťaže usporiadateľom (zaslanie výhry, príp. overenie veku výhercu). Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi poskytnuté v rámci účasti v súťaži o výhry pre hlasujúcich, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané 24 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných hlasujúcich budú po žrebovaní v zmysle bodu 15 bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje hlasujúceho, že poskytnutie osobných údajov hlasujúcim je dobrovoľné. Hlasujúci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Hlasujúci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.cerstvehlavicky.sk.sk). Prístup k osobným údajom získaným vyplnením súťažného formulára, ako aj v prípade výhercov súťaže, poskytnutím kontaktnej adresy, e-mailu, príp. veku výhercov má výlučne príslušné odborné oddelenie Kauflandu, ktoré projekt realizuje. Pri spracúvaní týchto osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo, obec dôjde k ich spracúvaniu aj prostredníctvom nami povereného sprostredkovateľa spoločnosti VISIBILITY s.r.o., Panská 14, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 927 991. Účasťou v súťaži hlasujúci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v reklamných novinách Kaufland, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté hlasujúcim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Hlasujúci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie informácii o osobných údajoch, ktoré o ňom usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia) a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia. Tiež máte právo podľa čl. 21 nariadenia kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia . Po ich namietaní nie je však ďalšia účasť na súťaži možná.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

21. Výhry v hodnote prevyšujúcej sumu 350 EUR podliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti hlasujúcich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov. Usporiadateľ nehradí hlasujúcim žiadne náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Potvrdenie o hodnote výhry podliehajúcej zdaneniu výherca dostane od usporiadateľa pri jej prevzatí. Výhry neprevyšujúce sumu 350 EUR nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR.

22. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Hlasujúci mladší ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní hlasujúci mladší ako 18 rokov alebo hlasujúci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, výhru dostane po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. Ak výherca nesplní vyššie uvedené pravidlá súťaže, môže usporiadateľ odmietnuť výhru odovzdať bez práva na náhradu výhry a výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

23. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kauflandu zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať Kauflandu.

24. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

25. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné.

26. Úplné pravidlá súťaže sú dostupné na www.cerstvehlavicky.sk a v sídle usporiadateľa.

27. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu hlasujúci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.

28. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

V Bratislave, dňa 24.4.2019