Podmienky pre účasť základných škôl v projekte spoločnosti Kaufland „Čerstvé hlavičky“

Zmena štatútu k 23.03.2020 vzhľadom na aktuálny vývoj v spoločnosti v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID – 19 (koronavírus)

O PROJEKTE

1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 489/B, (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“) organizuje opäť projekt pod názvom „Čerstvé hlavičky“ (ďalej len „projekt“), ktorého cieľom je podporiť zdravé stravovanie a zvýšenie konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny žiakov na základných školách na celom Slovensku. Na dosiahnutie tohto cieľa bude Kaufland v rámci projektu hľadať partnerské základné školy (ďalej len „škola“ alebo „súťažiaci“) pre 70 predajní Kaufland. Partnerom sa stanú školy, ktoré získajú v rámci projektu najväčší počet hlasov vo vzťahu ku konkrétnej predajni (ďalej aj len „partnerské školy“). O tom, ktoré školy sa stanú partnerom predajní Kaufland rozhodujú zákazníci, ktorí svoj pokladničný blok z nákupu v ktorejkoľvek predajni Kaufland zaregistrujú na webovej stránke www.cerstvehlavicky.sk a tým dajú hlas konkrétnej škole na Slovensku. V prípade, ak sa partnerská škola vzdá svojej výhry alebo nesplní podmienky, partnerom sa stane škola, ktorá získala druhý resp. ďalší najväčší počet hlasov vo vzťahu ku konkrétnej predajni. Z výsledku hlasovania vzíde maximálne 70 partnerských škôl, ktoré získajú od spoločnosti Kaufland výhru v podobe možnosti získania čerstvého ovocia alebo zeleniny počas celého školského roka 2020/2021. Ovocie alebo zelenina im bude poskytnutá raz v týždni t.j. na týždennej báze, v množstve maximálne 200 g na jedného žiaka. Prepravu ovocia a zeleniny z predajne Kaufland do partnerskej školy si zabezpečuje každá partnerská škola individuálne na vlastné náklady.

REGISTRÁCIA ŠKÔL

2. Do projektu sa môže zapojiť (zaregistrovať) základná škola (štátna, cirkevná alebo súkromná) alebo špeciálna základná škola zriadené na území Slovenskej republiky. V prípade, že sa do projektu zapojí základná škola s materskou školou, ktorá sa na základe hlasovania stane partnerom niektorej predajne Kaufland, získa táto škola ovocie a zeleninu iba pre žiakov základnej školy.

3. Každá škola, ktorá sa rozhodne zapojiť do projektu s cieľom súťažiť o partnerstvo s predajňami Kaufland a získať tak výhru v podobe možnosti získania ovocia alebo zeleniny počas celého školského roka 2020/2021 na týždennej báze, sa musí zaregistrovať na webovej stránke www.cerstvehlavicky.sk v termíne od 20.2.2020 do 08.04.2020. Na registráciu je potrebné vyplniť online formulár na uvedenej webovej stránke, udeliť súhlas s podmienkami projektu a ochrany osobných údajov a formulár odoslať. Pri registrácii je potrebné uviesť tieto povinné údaje: presný názov a adresu školy, meno a priezvisko registrujúceho ako zástupcu školy a jeho pracovnú pozíciu, pracovný kontakt - email a telefónne číslo, vybratú partnerskú predajňu a aktuálny počet žiakov na základnej škole. Spôsob nahlásenia presného počtu žiakov pre školský rok 2020/2021 bude následne so všetkými partnerskými školami upravený pri zmluvnom dojednaní. Po odoslaní registračného formulára do projektu dostanete od nás e-mail s potvrdzovacím odkazom (tzv. double opt in proces). Až po kliknutí na potvrdzovací odkaz, bude registrácia do projektu úspešne dokončená. Toto vám bude potvrdené presmerovaním na stránku www.cerstvehlavicky.sk s informáciou o potvrdení registrácie do projektu. Odkaz je potrebné potvrdiť najneskôr do 08.04.2020 t.j. do ukončenia registračnej fázy do projektu. Po tomto termíne bude odkaz neaktívny. Odoslaním registračného formulára do projektu vyjadrujete váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely uvedené v tomto súhlase. Bez vyjadrenia súhlasu alebo aktivácie potvrdzovacieho odkazu vás, žiaľ, nemôžeme do projektu zaregistrovať.

4. Registrovať školu môže iba osoba na to oprávnená, t.j. riaditeľ/ka školy alebo na základe jeho/jej poverenia (ďalej len „zástupca súťažiaceho“). Na školu, ktorá nebude zaregistrovaná oprávnenou osobou sa nebude počas trvania projektu prihliadať.

HLASOVANIE

5. O termíne a spôsobe hlasovania v rámci projektu bude spoločnosť Kaufland vopred informovať. Nie je možné sa odvolať voči výsledkom hlasovania. Na výhru nie je právny nárok.

POSKYTNUTÝ TOVAR

6. Všetky školy, ktoré sa na základe hlasovania stanú partnerom niektorej predajne Kaufland na Slovensku, získajú od spoločnosti Kaufland ovocie alebo zeleninu v množstve maximálne 200 g/žiak na týždennej báze na celý školský rok 2020/2021 počas školských dní, výnimku tvoria školské prázdniny. Množstvo poskytnutého tovaru pre každú partnerskú školu bude vypočítané na základe celkového počtu žiakov na škole a v zmysle odporúčaného množstva jednej dávky ovocia/zeleniny na jedného žiaka, ktoré bude predstavovať maximálne 200 g/žiak. Celkový zoznam poskytnutého tovaru ako aj podmienky ich dodania budú dohodnuté zmluvne. Ovocie alebo zelenina, vhodné na konzumáciu bez nutnosti ďalšieho tepelného spracovávania, budú pripravené na odber na partnerskej predajni Kaufland každý utorok v ranných hodinách medzi 07:00 – 08:00 hod. Ak na utorok pripadne sviatok alebo deň školských prázdnin (jesenných alebo veľkonočných), spoločnosť Kaufland poskytne tovar v náhradnom termíne. Prepravu tovaru si zabezpečí každá partnerská škola individuálne na vlastné náklady. Tovar bude pre každú partnerskú školu pripravený v prepravkách. Podľa charakteru tovaru je vhodné ovocie a zeleninu pred ich konzumáciou umyť, za to spoločnosť Kaufland nezodpovedá. Vratné obaly budú evidované a pri každej ďalšej dodávke budú vrátené obaly z predchádzajúcej dodávky. Škola je povinná prepravku/vratný obal do partnerskej predajne Kaufland vždy vrátiť pri ďalšom vyzdvihnutí tovaru.

7. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v projekte, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.

ZMENA PODMIENOK PROJEKTU / UKONČENIE PROJEKTU

Spoločnosť Kaufland si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky účasti alebo skrátiť, predĺžiť, ukončiť či prerušiť celý projekt alebo hlasovanie alebo jeho časti. Toto platí najmä nie však výlučne  v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu projektu alebo hlasovania, ako napr. výskyt počítačových vírusov, chyby softvéru a hardvéru a / alebo iné technické dôvody, ktoré nie sú spojené iba s nezávažným obmedzením. Zmeny podmienok účasti v projekte resp. aktualizované úplné znenie podmienok účasti v projekte (so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút (podmienky účasti v projekte).

OSTATNÉ

8. Tieto podmienky účasti v projekte a celý právny vzťah medzi súťažiacimi a spoločnosťou Kaufland podliehajú výlučne právu Slovenskej republiky. Ak by boli jednotlivé ustanovenia podmienok účasti v projekte neplatné alebo sa stali neplatnými, ostáva platnosť ostatných podmienok účasti nedotknutá. Úplné znenie podmienok účasti v projekte je dostupné po celý čas trvania projektu v sídle spoločnosti Kaufland a na webovej stránke www.cerstvehlavicky.sk.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9. Účasťou v projekte (vyplnením a odoslaním online formulára) vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami projektu a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) zástupca súťažiaceho ako dotknutá osoba (ďalej len „dotknutá osoba“) dáva Kauflandu súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci projektu (v rozsahu – meno, priezvisko, pracovná pozícia na základnej škole, pracovný kontakt – email a telefónne číslo). Tento súhlas má dotknutá osoba možnosť kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti, a to zaslaním písomného odvolania tohto súhlasu usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na internet@kaufland.sk. Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť zaregistrovanej školy v projekte možná. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi poskytnuté v rámci účasti v projekte, budú použité výlučne na účely registrácie súťažiaceho a jeho účasti v projekte. Poskytnuté údaje dotknutej osoby v prípade registrovaných súťažiacich budú usporiadateľom uchovávané najviac 3 mesiace po vyhlásení výsledkov hlasovania, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Usporiadateľ poučuje dotknutú osobu, že poskytnutie jej osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba, ktorá poskytla osobné údaje, prehlasuje, že je oprávnený zástupca súťažiaceho a zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnená ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Dotknutá osoba vyplnením a odoslaním online formulára potvrdzuje, že sú jej známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (účasť v projekte), zoznam spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, pracovná pozícia na základnej škole, pracovný kontakt – email a telefónne číslo), že bola poučená o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bola poučená o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné aj na internetovej stránke usporiadateľa www.cerstvehlavicky.sk). Údaje poskytnuté dotknutou osobou môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Prístup k osobným údajom získaným vyplnením a odoslaním online formulára v rámci účasti v projekte má výlučne príslušné odborné oddelenie Kauflandu, ktoré projekt realizuje. Pri spracúvaní týchto osobných údajov dôjde k ich spracúvaniu aj prostredníctvom nami povereného sprostredkovateľa spoločnosti VISIBILITY s.r.o., Panská 14, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 927 991. Dotknutá osoba, ktorá poskytla usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie informácii o osobných údajoch, ktoré o ňom usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia) a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.
Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.
Otázky ohľadom registrácie, prípadne ďalšie otázky s tým súvisiace, prosíme zasielať na e-mail: cerstvehlavicky@kaufland.sk